Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 53 w Szczecinie

Przedszkole Publiczne nr 53 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Przedszkole Publiczne nr 53 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Nie dla każdego obrazu zapewniona została alternatywa w postaci tekstu
 • Nagłówki nie są użyte w odpowiedniej hierarchii
 • Nie wszystkie dokumenty Word i PDF zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo
 • Nie wszędzie zachowany jest odpowiedni kontrast tekstu do tła
 • Brak skip linków
 • Brak widocznego fokusa
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Anna Czekalska w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anetta Szneider,
  pp53@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 48 24 865.
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.