Przedszkolny rozkład dnia

Godzina Plan
6:30-8:45

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi przychodzącymi. Zabawy swobodne w grupie różnorodnej wiekowo- stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze obserwującym, wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie pomocy do zajęć.

8:45-9:00

Zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, rozwijanie nawyków higienicznych i samoobsługowych.

9:00-9:20

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

9:20-10:30

Zajęcia kierowane – tworzenie sytuacji edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela w formie zabaw, ćwiczeń, gier, itp. wynikających z realizacji podstawy programowej w celu zdobywania i poszerzenia wiadomości, doświadczeń; rozwijanie i doskonalenie umiejętności i sprawności oraz samorealizacja w różnych formach aktywności (poznawcza, słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa). Budowanie zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.

10:30-11:30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza) gry i zabawy sportowe w Sali; czas na głośne czytanie dzieciom utworów literackich; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

11:30-12:00

I danie, zupa – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki nt. zdrowego odżywiania się; pełnienie dyżurów. Realizacja założeń podstawy programowej z tego zakresu.

12:00-13:30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksacji (słuchanie muzyki, bajek , wyciszenie). Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy i gry stolikowe w małych zespołach podejmowanie spontanicznie przez dzieci; zajęcia rytmiczne; zajęcia stymulujące i wyrównawcze pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczenia utrwalające wiadomości z programowych zajęć edukacyjnych.

13:30-14:00

II danie, danie główne – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków połączonego z nauką posługiwania się sztućcami i zastawą stołową; pogadanki

14:00 – 15:30
Zabawy dzieci zgodnie z zainteresowaniami, zajęcia indywidualne z dziećmi, czynności opiekuńczo- wychowawcze, rozchodzenie się dzieci do domu.
15:30 – 17:00
Wspólne zabawy dzieci z różnych grup wiekowych, rozchodzenie się dzieci do domu.