Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 04 marca 2021r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin, na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
https://nabor.pcss.pl/szczecin

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych.
1. WAŻNE DATY
 – W dniach 04 marca – 24 marca 2021r.– składanie przez Rodziców wniosków
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
wraz z wymaganymi dokumentami/ dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 nie
uczęszczają do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach;

–  Dnia 21 kwietnia 2021r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
– W dniach 22 kwietnia – 26 kwietnia 2021r. – potwierdzenie przez rodziców woli
przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie
oświadczenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w
przedszkolu;
–  Dnia 28 kwietnia 2021r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu,
w siedzibie placówki, lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie
2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU?

–  W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 tj. w wieku
3 -6 lat.
–  W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte
również dziecko, które w dniu 1 września 2021r. będzie miało ukończone 2,5 roku
(urodzone w okresie styczeń – luty 2019r.).
–  W rekrutacji mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami
w Gminie Miasto Szczecin, które w roku szkolnym 2020/2021 nie uczęszczały do
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub
chcą zmienić placówkę.

DZIECI 3 – 5 – LETNIE (rok urodzenia 2018 – 2016)
Z dniem 1 września 2021r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć
dzieci trzy, cztero i pięcioletnie (rok urodzenia 2018,2017,2016).

Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego w:
1. przedszkolu,
2. oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.
Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę,
na której najbardziej Państwu zależy.

DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2015)
W roku szkolnym 2021/2022 dziecko w wieku 6 – lat jest obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w:
1. oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
2. przedszkolu.
Można wybrać nie więcej niż trzy placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę,
na której najbardziej Państwu zależy.

W jakim przypadku dziecko 6- letnie może rozpocząć edukację
w klasie pierwszej?
Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:
–  korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (opinia poradni
psychologiczno – pedagogicznej nie jest wymagana), albo
–  nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej ale posiada
opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Dziecko 6 – letnie, które zostanie wcześniej przyjęte do pierwszej klasy szkoły podstawowej,
jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. KRYTERIA REKRUTACJI

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI KRYTERIA USTAWOWE

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych wraz z rodzicami na obszarze Gminy Miasto Szczecin.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych
miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata*,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.):
*wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
**samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
odpowiednio:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin
(wzór oświadczenia nr 6),
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 7),
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 8),
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Uwaga: przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo weryfikacji informacji zawartych
w oświadczeniach a wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
KRYTERIA 3) i 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
W POSTACI (do wyboru):
1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu
z dokumentu,
4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego dodatkowo są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący.

DRUGI ETAP REKRUTACJI KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO,

wskazane w uchwale NR XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.
zmienionej uchwałą Nr XXV/746/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub
oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący:
1) preferencje za wybór przedszkola:
a) za I preferencję – 6 pkt;
b) za II preferencję – 3 pkt;
c) za III preferencję – 1 pkt,
2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się
w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego
się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna – 10 pkt,
3) dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko
zamieszkałe na Osiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się
o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu lub dziecko, którego
przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się
w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,
4) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu, szkole podstawowej
lub innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku o przyjęcie do

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – 6 pkt,
5) dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających
podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie – 8pkt,
6) dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiada długotrwałe odroczenie
ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (tj. dz. U. z 2018r. poz. 753 ze zm.) – 5 pkt.
Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 39 punktów.

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY
1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu
się w trybie dziennym (wzór oświadczenia nr 1),
2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub kontynuacji
przez jego rodzeństwo edukacji w publicznym przedszkolu , publicznej szkole
podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we
wniosku o przyjęcie (wzór oświadczenia nr 2),
3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy
zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej
(wzór oświadczenia nr 3),
4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu
na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób
fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie (wzór oświadczenia nr 4).
5) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez niego
obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu (wzór oświadczenia nr 5)

4. WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
– może zwrócić się do Prezydenta Miasta Szczecin o potwierdzenie tych okoliczności,
– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta
korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych
o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli
instytucje te posiadają takie informacje,
– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta,
– do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu
środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2020 r. poz.1818).

5. UWAGI:
1. Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
2. Wniosek dostępny będzie do wypełnienia na stronie Naboru. Rodzic wypełniając
wniosek w systemie Nabór uzyska indywidualny login oraz hasło, za pomocą których
po zalogowaniu będzie miał dostęp do swojego konta z dowolnego komputera
podłączonego do Internetu.
3. Formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która
zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji.
4. Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do
przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez
przedszkole lub szkołę pierwszego wyboru, są również dostępne dla pozostałych
dwóch placówek wskazanych we wniosku.
5. Jeżeli wniosek po elektronicznym zatwierdzeniu nie zostanie wydrukowany
i złożony w przedszkolu to jest nieważny, a dziecko nie bierze udziału
w rekrutacji.
6. Można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane
placówki (nie więcej niż 3).
7. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednej placówki.
8. Wniosek można również otrzymać w wersji papierowej, w wybranej placówce,
wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru.
9. W karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli i szkół podstawowych, które nie są
objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne).
10. W przypadku niezłożenia w formie papierowej dokumentów i oświadczeń
potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie
zakwalifikowane do żadnej placówki.
INFORMACJA DLA RODZICÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia,
mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl
Na ww. stronie za pomocą wyszukiwarki: „wyszukiwanie wpisów” należy wyszukać
i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie
dołączyć je do wniosku.

6. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:
1. proszę otworzyć stronę www: https://nabor.pcss.pl/szczecin
2. wejść w zakładkę „PRZEDSZKOLE”
3. bez konieczności logowania stworzyć listę preferencji placówek,
4. wypełnić pozostałe pola formularza,

5. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do
formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów
ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie wygenerowany indywidualny
login oraz hasło, dzięki którym będzie można sprawdzić, czy dziecko otrzymało
miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole,
7. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
Placówka drugiego i trzeciego wyboru otrzymuje zgłoszenie w formieelektronicznej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zawiera następujące
dane:
– imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
– imiona i nazwiska rodziców kandydata,
– adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
– adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka,
– wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, albo szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych.

7. WZORY OŚWIADCZEŃ: OŚWIADCZENIA DO KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Oświadczenie 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/
uczeniu się w trybie dziennym.
Oświadczenie 2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub
kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji w publicznym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku
o przyjęcie
Oświadczenie 3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu
pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola /szkoły
podstawowej.***
Oświadczenie 4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu
w Gminie Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.
Oświadczenie 5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez
niego obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu.

** Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej oznacza granice obwodu szkoły podstawowej, w którym
znajduje się przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
określa uchwała Nr IV/89/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r.zmieniona uchwałą Nr XIV/476/20
RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia

planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50071.asp?soid=24A6CFD36075472AB338EBC6447CD697

OŚWIADCZENIA DO KRYTERIÓW USTAWOWYCH
Oświadczenie 6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin.
Oświadczenie 7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Oświadczenie 8. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.

Bądź na bieżąco

Card image cap
SESJA FOTOGRAFICZNA

DRODZY RODZICE, W DNIU 06.03.2024 (ŚRODA) ODBĘDZIE SIĘ SESJA FOTOGRAFICZNA DLA CHĘTNYCH DZIECI.  

Zobacz więcej
Card image cap
Rekrutacja 2024/2025

Drodzy Rodzice, Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin rozpocznie się w dniu 4 marca 2024 r.  Składanie wniosków do dnia 22 marca 2024 r. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/  

Zobacz więcej
Card image cap
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na wyjątkowe świętowanie, które odbędzie się:  

Zobacz więcej