Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń mieszczących się w budynku Przedszkole Publiczne nr 53 w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez Miejskie Jednostki Organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z poźn. zmianami : (Uchwała Rady Miasta nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 i Uchwały rady Miasta nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 53 w Szczecinie 70-123 ul. Dunikowskiego 44 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie placówki na parterze budynku .

 

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia

Minimalna cena za wynajem

Dostępność sali

(dni, godziny)

Sala na parterze

12 m²

660 zł miesięcznie netto

Bez ograniczeń

Wyżej wymienione stawki nie dotyczą jednodniowych wynajmów okazjonalnych. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z możliwością korzystania z sanitariatów.

Warunki przetargu:

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: pp53@miasto.szczecin.pl lub w formie papierowej w placówce , lub księgowości od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 1. Termin składania ofert do 20.stycznia 2019 do godziny 15:00.
 2. Rozpatrzenie ofert odbędzie się 21 stycznia o godzinie 12:00.
 3. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie wyników w siedzibie Przedszkola Publicznego nr 53 w Szczecinie i zamieszczenie na stronie internetowej.

 4. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona stawka czynszu będzie wyższa od podanej stawki wywoławczej.

 5. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.

 6. Do oferty należy dołączyć wymienione dokumenty
 • Podanie do Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 53 , z opisem planowanej działalności gospodarczej

 • Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji Gospodarczej

 • NIP, Regon

 • Formularz ofertowy (do pobrania ze strony internetowej szkoły stanowiący załącznik nr 1 )

 • Oferta powinna zostać podpisana przez uprawniona osobę-reprezentująca podmiot składający ofertę

 • Kryterium oceny ofert stanowi cena (najwyższa zaproponowana cena za najem) oraz długość trwania umowy

 • Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru (załącznik nr 2), w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły

 • Jeżeli wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy, wówczas zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z pozostałych dostarczonych ofert

 • Umowa zawarta zostaje na czas określony w roku szkolnym 2018/2019

 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.