PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 53 W  SZCZECINIE

dotycząca realizacji zadań przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                                        

                                       § 1. Postanowienia ogólne

1.Procedury bezpieczeństwa określają działania na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego Nr 53 oraz rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.

2.Celem procedur jest:

a.zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b.umożliwienie rodzicom/opiekunom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

§ 2.Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych

1. Zaleca się, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych  i stałych salach .

2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

3. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych , ci sami opiekunowie.

4. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5. W miarę możliwości ograniczone jest przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

6. Przy wejściu do przedszkola  ma być obowiązkowo umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.

7.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

8. Dla rodziców udostępnione będą ulotki informacyjne o czynnikach ryzyka COVID-19.

9. W dostępnym miejscu na tablicy ogłoszeń umieszczone będą numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

                                                                            § 3. Zasady organizacji pracy z dziećmi

 

                                                                                    Ogólne zasady

1.Przedszkole nie będzie organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku) na terenie przedszkola nie będą odbywały się żadne zajęcia dodatkowe, atrakcje z udziałem osób trzecich.

2.Pobyt osób trzecich w przedszkolu jest ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

                                                                                     Nauczyciele

Nauczyciele pełniący swoje obowiązki w placówce:

1.Organizują działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci

Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 Jeżeli do zajęć wykorzystuje się przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować.
 Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zabawy ruchowe przy otwartych oknach.
 Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizują pokaz właściwego mycia rąk.
 Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

                                                                             Grupy przedszkolne

1. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

3.Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.

4.Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą.

5.Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.

6.W miarę możliwości do grupy powinni być przyporządkowani  ci sami opiekunowie.

                                                           Ogród przedszkolny

1.Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.

2.Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup należy zorganizować tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.                                                                   

3.Należy przestrzegać ustalonego  harmonogramu wyjść na plac zabaw( grupy 1,2 i 3 wychodzą do południa a 4i 5 po południu).

4.Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

5.Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

6.Zabrania się korzystania z placów zabaw rodzicom z dziećmi i osobom postronnym

                                                                               Pracownicy

Dyrektor przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3.Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min, 1,5 m.

4.W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia. W przypadku decyzji o przystąpieniu do pracy, pracownik  ma świadomość zagrożenia chorobowego i zarażenia wirusem SARS-CoV2.

5.W miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.   

6.Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym    się dziećmi.                     

                                                                      § 4. Zasady bezpiecznego żywienia

1.Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę, przy zachowaniu pełnej antyseptyki zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do przedszkola.

2.Pracownicy kuchni przygotowują posiłki. Posiłki wydawane są w naczyniach pod przykryciem woźnym oddziałowym, które rozwożą i rozkładają posiłek na poszczególnych grupach. Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

3. Zebrane brudne naczynia w zamkniętym pojemniku wystawiane są przed drzwi sali na wózek. Woźna oddziałowa odwozi naczynia do zmywalni. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać.

4.Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5.Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

                                                                         § 5. Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola

1.Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do przedszkola tylko dziecko zdrowe, bez objawów   chorobowych. Osoba przyprowadzająca dziecko też musi być zdrowa.

2.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

3.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi  1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości.(maksymalnie mogą  przebywać 3 osoby )

5.Temperatura dzieciom będzie mierzona termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatury będzie dokonywany w grupie przedszkolnym.

 

                                      § 6. Zasady postępowania  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

1.Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym  i niepedagogicznym dokonywany jest pomiar temperatury. Pracownicy składają oświadczenie o stanie zdrowia.

2.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3.Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy pracownicy często myją ręce mydłem i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonych w widocznym miejscu w placówce.

4.Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa.

5.W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

6.Zaleca się unikania kontaktowania się dzieci z danej grupy z dziećmi z innych grup.

7. Zaleca się wychowawcom grup stworzenie harmonogramu wyjść z dziećmi na plac zabaw.

8.Zaleca się obowiązkowe mycie rąk po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie rzadziej niż co 2 godziny).

9.Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce.

10. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

11.Nie organizuje się  wyjść poza teren placówki.

12.  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

                                                     § 7. Obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor ustala procedury obowiązujące w placówce w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków.
Współpracuje z nadzorem pedagogicznym w celu zgodnego z wytycznymi MEN funkcjonowania przedszkola.

4.Dyrektor przedszkola zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

5.     Dyrektor przedszkola monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

6.Dyrektor placówki  przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

7.W razie potrzeby zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników
w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

8.W przypadku objęcia kwarantanną dyrektora wyznaczone są dwa zespoły zarządzające /decyzyjne w placówce. Mają one pełną wiedzę o podejmowanych decyzjach i procedurach.

                                                                             § 8. Zasady obowiązujące rodziców

1.Rodzice/opiekunowie zapoznają się z Procedurami Przedszkola opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego podczas trwania pandemii koronawirusa i choroby COVID – 19, składają oświadczenie o zapoznaniu się.

2.Rodzice/opiekunowie przyprowadzają do przedszkola tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Osoba przyprowadzająca dziecko też musi być zdrowa.

3.Rodzice/opiekunowie nie posyłają dziecka do przedszkola, jeśli ktoś w domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.

4.Rodzice/opiekunowie stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nie posyłania dziecka do placówki, jeśli dziecko chorowało.

5.Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

6.Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

7.Rodzice/opiekunowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu.

8.Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

9.Jeśli dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu zacznie wykazywać oznaki choroby (kaszel, gorączka, katar, ból lub inne), to zostanie odizolowane, a rodzice/opiekunowie obowiązani są odebrać dziecko w ciągu 1 godziny po zawiadomieniu. W izolatce dziecko przebywa z pracownikiem obsługi.

10.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia przyczyny nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

                                   § 9.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka

1. W przypadku pojawienia się jednego z  objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

2.Dziecko pozostaje pod opieką pracownika przedszkola.

3.O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka, który w przeciągu godziny pojawia się w przedszkolu .

4.Bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie i zastosować się do wydanych zaleceń.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie.

6.Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

                                        § 10. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wśród personelu przedszkola

1.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę lub zakażenie, pracownicy nie przychodzą do pracy, zostają w domu i kontaktują się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym, gdy objawy zakażenia nasilają się.

2.W przypadku zdiagnozowania objawów choroby na terenie placówki. u pracownika osoba ta jest odesłana do domu .

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. zostaje on odesłany do domu. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie.
4.Obszar, w którym poruszał się zarażony pracownik, jest dokładnie sprzątany oraz zdezynfekowany zgodnie z działającymi procedurami. Dokładnie dezynfekowane są wszystkie klamki, poręcze, uchwyty.

5.W przypadku, gdy doszłoby do podejrzenia zakażenia w placówce, zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie we wspólnych pomieszczeniach.

6.Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym, zobowiązane są bezzwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora, który po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Takie osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl

7.Dyrektor przedszkola i inni pracownicy śledzą na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra Zdrowia dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub: https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

                                       § 11. Procedura postępowania dla osób pracujących w kilku zakładach pracy

1.Pracownik ma obowiązek pisemnego zgłoszenia wszystkich swoich miejsc zatrudniania.

2.Pracownik musi stosować szczególne zasady dystansu.

3.Pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola o zagrożeniu, jeśli wystąpiło w innym zakładzie pracy (np. o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem, przebywanie na kwarantannie)

                                                                           § 12.  Postanowienia końcowe

1.Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 

2.Rodzice dzieci mają obowiązek zapoznania się z procedurami, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 

3.Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu  uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

                                                                                                         ZASADY higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

1.Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

2.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

3.Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

4.Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

6.Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

7.Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

                                                                               PROCEDURA  MYCIA  I DEZYNFEKCJI  ZABAWEK 

                                                      I. WSTĘP

Przedszkole ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek. Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz innych przetrwalników. Dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. Regularna dezynfekcja zabawek pozwala niwelować zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, zagrażających bezpieczeństwu dzieci i personelu.

                                                                                II. MYCIE I DEZYNFEKCJA ZABAWEK

                                                 §1Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

1.Etap pierwszy: Mycie, czyszczenie:

· Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki przemyć ciepłą wodą z dodatkiem środka do mycia. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca – za pomocą małej szczoteczki należy wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie

·Niektóre zabawki można myć w zmywarce – zabawki twarde, niewielkich rozmiarów

2.Etap drugi: Dezynfekcja

·Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci

·Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta

                                                                     III. DEZYNFEKCJA ZABAWEK

§1Zabawki dezynfekuje się co najmniej raz w tygodniu lub 2 razy w ciągu dnia w czasie trwania epidemii.

§2Częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji zabawek oraz innych sprzętów i urządzeń wykorzystywanych w przedszkolu jest uzależniona od:

·       liczby dzieci,

·       stanu zdrowia dzieci,

·       rodzaju zabawek w przedszkolu,

·       miejsca korzystania z zabawek (plac zabaw, sala zajęć),

·       świadomości dzieci w zakresie higieny.

§ 3 W  przypadku epidemii choroby przenoszonej drogą kropelkową lub w razie korzystania zabawek na zewnątrz, zabawki dezynfekujemy codziennie i/lub po każdym użyciu zabawek na zewnątrz.

                                                  V. SPOSOBY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZABAWEK

§ 1 Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane: Czyścić za pomocą wody z płynem. Upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i osuszona. Następnie przystąpić do etapu dezynfekcji.

§ 2 Zabawki elektroniczne: Dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem płynu. Następnie zdezynfekować – nie dotyczy w czasie Covid – 19.

§ 3Zabawki i instrumenty muzyczne: Dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem płynu. Następnie zdezynfekować.

§ 4Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania: Myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Plastelinę i ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

§ 5Kredki: Przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

§ 6Książki: Kurz wycierać suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną ściereczką.  W celu dezynfekcji przetrzeć chusteczką nawilżoną preparatem dezynfekującym.

§ 7Nowa zabawka: przed użyciem zachować typową procedurę czyszczenia zabawki.     

V. PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI

§ 1Cechy używanego preparatu:

·       powinien być bezwonny,

·       nie może podrażniać skóry,

·       nie powinien wymagać spłukiwania – w przypadku środka do dezynfekcji,

·       nie może niszczyć powierzchni,

·       powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla dzieci”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1Za mycie i dezynfekcję zabawek w przedszkolu odpowiadają woźne, wyznaczeni pracownicy oraz intendentka.

§ 2Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek sprawuje dyrektor przedszkola.

Ważne telefony:

1.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Wincentego Pola 6

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  725 – 1500

Sekretariat: tel. 91 4 870 313,  91 4 849 351

2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Oddział Chorób Zakaźnych, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny oraz Oddział dziecięcy zakaźny (również dla dorosłych)

      ul. Arkońska 4  – 91 813 94 43,  91 813 94 54

3.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  Spedytorska 6/7 – tel. 91 462 40 60

4.Całodobowa infolinia NFZ – tel . 800 190 590

5.Urząd Miejski Wydział Oświaty – w godz. 8.00-15.45 wos@um.szczecin.pl, tel. sekretariat 91 4221159, 91 4245643 lub osoby prowadzące placówkę 91 4245663 lub 91 4245150

6.Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

tel. 91-442-75-00

7.Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 91 430 33 60