STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Dnia 28 lipca 2023r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy dotyczącej kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku
z tragedią, jaka miała miejsce w Częstochowie tzw. Ustawa Kamilkowa.

Ustawa określa min. szczególne środki ochrony małoletnich i ma na celu:

 • podwyższenie standardów uczestnictwa małoletnich
  w procedurach sądowych;
 • wzmocnienie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem;
 • podwyższenie poziomu poszanowania praw osób
  z niepełnosprawnością.

Czym są te standardy?

 Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko
w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

 • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
 • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję
  w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy –
  w placówce lub w rodzinie,
 • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń
  w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w Internecie,
 • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.00

Każdy, komu znane jest zdarzenie zagrażające dobru dziecka i działania rodziców na jego szkodę, obowiązany jest powiadomić o tym sąd. Obowiązek ten spoczywa w szcze0gólności na urzędach administracji publicznej, takich jak: urzędy stanu cywilnego, sąd, policja, placówki oświatowe, urzędy państwowe i samorządowe, prokuratura, opiekunowie społeczni, placówki i instytucje zajmujące się pomocą rodzinie, które powzięły taką informację w związku ze swoją działalnością.

 

PLIKI DO POBRANIA :

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

TELEFON ZAUFANIA